Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση και η σχέση της με τον χειμώνα του Β. Ημισφαιρίου.

Άρθρο του Γιώργου Πολίτη από το Citizen Weather Lab – Gr

Στατιστική συσχέτιση ΑΣΘ και ψυχρών εισβολών στη χώρα μας.

 

Στο παρόν «εορταστικό» άρθρο θα σας παρουσιάσουμε μία εκτεταμένη ανάλυση του πολυσυζητημένου φαινομένου της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης( ΑΣΘ) , τόσο από φυσικής όσο και από στατιστικής πλευράς. Συνακόλουθα, θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ της ΑΣΘ και ψυχρών εισβολών στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση στις σχετικές χρονικές φάσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται τα 2 φαινόμενα. Δείξτε προσοχή : Πιθανή στατιστική συσχέτιση δεν συνεπάγεται ούτε ότι η ΑΣΘ αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εκδήλωση σοβαρών ψυχρών εισβολών στη χώρα μας( δηλαδή μπορούν να συμβούν ψυχρές εισβολές και χωρίς ΑΣΘ) ούτε ότι ψυχρές εισβολές στην χώρα μας «προκαλούν» ΑΣΘ.

Ως θεωρητική εισαγωγή στο άρθρο μας , σας παραπέμπουμε στο 1ο άρθρο που είχε γραφτεί στη σελιδα citizenweather για τη σχέση Στρατόσφαιρας- Τροπόσφαιρας και τις στρατοσφαιρικές θερμάνσεις.

1. Φυσική ανάλυση του φαινομένου της ΑΣΘ

Συμπληρωματικά στα όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό άρθρο που παρατίθεται ανωτέρω, είναι χρήσιμο να κάνουμε μία ανασκόπηση των σημαντικότερων βιβλιογραφικών αναφορών στον ορισμό της ΑΣΘ και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που συνοδεύουν την ανάπτυξη του :

Α. Ορισμός
Πληθώρα ορισμών τόσο φυσικής όσο και στατιστικής φύσεως έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν ή να διαχωρίσουν το φαινόμενο από τις λοιπές στρατοσφαιρικές θερμάνσεις.

Α1. Οι Zhou κ.α.(2002) ορίζει ως διαδιδόμενο συμβάν στρατοσφαιρικής θέρμανσης ως εκείνο κατά το οποίο παρατηρείται θερμή ανωμαλία μεγαλύτερη των 2 τυπικών αποκλίσεων στα 10 mb, η οποία ακολουθείται από θερμή ανωμαλία μεγαλύτερη της 1,5 τυπικής απόκλισης στα 200 mb.

Α2. Οι Charlton και Polvani (2007) ορίζουν ως επεισόδιο ισχυρής ΑΣΘ ( major SSW) εκείνο το συμβάν κατά το οποίο ο μέσος ζωνικός άνεμος στα 10 mb, στις 60 μοίρες βόρειο γεωγρ. πλάτος, μειώνεται κάτω από τα 0 m/s δηλαδή αντιστρέφεται από δυτικός σε ανατολικός σε κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοέμβρη και Μάρτη και επιστρέφει σε θετικές τιμές, δηλαδή ξαναγίνεται δυτικός, για τουλάχιστον 20 διαδοχικές μέρες ή για τουλάχιστον 10 διαδοχικές ημέρες μέχρι τις 30 Απριλίου, ώστε να διαχωρίζεται από τα επεισόδια τελικής θέρμανσης λόγω του ερχομού της μετεωρολογικής άνοιξης.

Α3. Ο ορισμός «U65» είναι παρόμοιος με τον ορισμό των Charlton και Polvani , με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται οι 65 μοίρες βόρειο γεωγρ. πλάτος αντί των 60 μοιρών. Με αυτόν τον ορισμό, κατηγοριοποιούνται περισσότερα επεισόδια στρατοσφαιρικής θέρμανσης ως ισχυρής ΑΣΘ σε σχέση με τον ορισμό Α2.

Α4. Ο ορισμός «U6090» είναι παρόμοιος με τους ορισμούς Α2 & Α3 , με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται ο σταθμισμένος μέσος όρος του ζωνικού ανέμου σε όλο τον αρκτικό κύκλο( 60Ν-90Ν). Mε αυτόν τον ορισμό, κατηγοριοποιύνται ακόμα περισσότερα επεισόδια ως επεισόδια ισχυρής ΑΣΘ σε σχέση με εκείνα με βάση τους ορισμούς Α2&Α3.

Α5. Σύμφωνα με τον ορισμό «TMP» , επεισόδιο ΑΣΘ έχουμε όταν παρατηρείται αύξηση της μέσης ζωνικής θερμοκρασίας μεταξύ 10 και 100mb σε οποιονδήποτε μεσημβρινό κατά τουλάχιστον 20oC και επεισόδιο ισχυρής ΑΣΘ όταν η αύξηση αυτή υπερβαίνει τους 40 oC.

Όπως παρατηρείται, διαφορετικοί ορισμοί χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για να περιγράψουν το ίδιο φαινόμενο , γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στην έλλειψη επαρκών παρατηρήσεων για τη μελέτη του όσο και στην απουσία κάποιου ενοποιημένου δείκτη καθορισμού της ΑΣΘ.

Στην παρούσα ανάλυση, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των ορισμών Α2 & Α5 , κατηγοριοποιούμε τα συμβάντα ΑΣΘ σε ισχυρές ΑΣΘ και ασθενείς ΑΣΘ, όπου στην ισχυρή ΑΣΘ
παρατηρείται αντιστροφή (u<0) του μέσου ζωνικού ανέμου στα 10 mb στις 60 μοίρες βόρειο γεωγρ. πλάτος, ενώ στην ασθενή ΑΣΘ δεν παρατηρείται αντιστροφή του μέσου ζωνικού ανέμου στα 10 mb.

B. Φυσικές διεργασίες σχετιζόμενες με την ΑΣΘ

Στο εισαγωγικό άρθρο έχουν περιγραφεί διάφορες φυσικές διεργασίες , οι οποίες συνιστούν τα αίτια και τις συνέπειες της ΑΣΘ . Συνοπτικά, αυτό που προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι ο βασικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη ΑΣΘ είναι η κατακόρυφη διάδοση προς τα πάνω στάσιμων τροποσφαιρικών κυμάτων Rossby, τα οποία έχουν αναπτυχθεί υπό συνθήκες βαροκλινικής αστάθειας.

Oι Charney, Eady και Drazin προτείνουν ότι μόνο τα κύματα με προς δυσμάς κλίση της φάσης καθ’ύψος έιναι βαροκλινικά ασταθή και έτσι έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν εκθετικά ως προς το πλάτος. Θετική κλίση προς τα δυτικά παρατηρείται στην τροπόσφαιρα κάτω από τα 500 mb σχεδόν στο 100% των κυμάτων στα μέσα πλάτη , στο 95% των στρατοσφαιρικών κυμάτων στους τροπικούς και στο 87% των κυμάτων της ανώτερης τροπόσφαιρας στα μέσα πλάτη.

Οι Πρεζεράκος (1985) και Michel Riviere (2011) εισηγούνται ότι η ασθενέστερη βαροκλινικότητα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα μπορεί να σχετίζεται με περισσότερα συμβάντα κυματικής διάσπασης σε συνοπτική κλίμακα.

Ο Kornich(2010) αναφέρει ότι η ανώμαλη στρατοσφαιρική κυκλοφορία της ΑΣΘ διαδίδεται και πάλι από τα 10 mb προς την τροπόπαυση μέσα σε μία εβδομάδα. Ο δείκτης ΑΟ μεταβαίνει σε αρνητικές τιμές και μπορεί να παραμείνει αρνητικός για τις επόμενες 60-80 μέρες. Η μείωση του δείκτη ΑΟ οδηγείται από την κυκλωνική διάσπαση στην τροπόπαυση. Ο Kornich καθώς και οι Charlton και Polvani όρισαν επίσης ως «κεντρική μέρα» ενός επεισοδίου ισχυρής ΑΣΘ την 1η ημέρα κατά την οποία ο μέσος ζωνικός άνεμος στα 10 mb στις 60 μοίρες βόρειο γ.πλάτος γίνεται αρνητικός. Αυτόν τον ορισμό θα χρησιμοποιήσουμε και μεις για την κεντρική μέρα , αναφορικά με την στατιστική ανάλυση που παρατίθεται πιο κάτω.

Οι Peters, Scheidereit και Karpechko αναφέρουν ότι :
i) Σε ισχυρές ΑΣΘ, ο δείκτης ΑΟ στα 1000 mb παρουσιάζει σημαντική μείωση αμέσως μετά την κεντρική μέρα και μέχρι την ημέρα 15, ακολουθούμενη από ασθενή ταλάντωση των τιμών του δείκτη.
ii) Σε ασθενείς ΑΣΘ, ο ΑΟ στα 1000 mb έχει πολύ ασθενέστερες ανωμαλίες μέχρι την «κεντρική μέρα» και παραμένει κοντά στο 0. Η επιφανειακή πίεση στον αρκτικό κύκλο εν γένει αυξάνεται.

Επιπλέον, σχετικά με τις επιδράσεις της ΑΣΘ στην τροπόσφαιρα του Β. Ημισφαιρίου , αναφέρουν τα εξής:

i) Σε ισχυρές ΑΣΘ παρατηρείται σύζευξη στρατόσφαιρας-τροπόσφαιρας πάνω από την περιοχή του Βορείου Ατλαντικού. Στην ίδια περιοχή, το υποτροπικό jet stream μετατοπίζεται νότια και εμφανίζονται ανατολικογενείς άνεμοι νότια της Ισλανδίας. Παρατηρείται συχνά, ανάντη κυκλωνική διάσπαση ( η οποία οδηγεί σε ανάπτυξη και συντήρηση αντικυκλωνικών πεδίων) στα βορειότερα τμήματα του Β. Ατλαντικού , πάνω από τη θάλασσα του Labrador και κατάντη αντικυκλωνική διάσπαση ( η οποία οδηγεί σε ανάπτυξη πεδίων χαμηλών υψών) στη βόρεια Ευρώπη, την Καλιφόρνια και την ανατολική Ασία.

ii) Σε ασθενείς ΑΣΘ , παρατηρείται σύζευξη στρατόσφαιρας – τροπόσφαιρας στην περιοχή του Βορείου Ειρηνικού. Στην ίδια περιοχή, παρατηρείται μετατόπηση προς νότο του υποτροπικού jet και αναπτύσσονται δυτικογενείς άνεμοι στα μέσα πλάτη του Βορείου Ειρηνικού. Στην βορειοατλαντική περιοχή, παρατηρείται συχνά ανάντη κυκλωνική διάσπαση νότια της Ισλανδίας, και κατάντη αντικυκλωνική διάσπαση ( η οποία οδηγεί σε troughing) στη νότια Ευρώπη , τις Αζόρες και την Καλιφόρνια.

Η ανασκόπηση των φυσικών συσχετίσεων που αναλύθηκαν ανωτέρω, μας οδηγεί στο έμμεσο συμπέρασμα, ότι η παρουσία χειμερινών συνθηκών στην ανατολική Ευρώπη και την περιοχή μας ευνοείται περισσότερο κατά τα επεισόδια ασθενούς ΑΣΘ σε σχέση με τα επεισόδια ισχυρής ΑΣΘ. Το συμπέρασμα αυτό αφορά τη μέση κατάσταση που μπορεί κανείς να περιμένει. Δηλαδή, οι ασθενείς ΑΣΘ είναι πιθανότερο να οδηγούν σε ψυχρότερο υπόλοιπο χειμώνα στην περιοχή μας σε σχέση με τις ισχυρές ΑΣΘ, ενώ οι ισχυρές μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερο ψυχρό καιρό στη δυτική – βόρεια Ευρώπη και ηπιότερες συνθήκες στην περιοχή μας.

Η στατιστική ανάλυση θα μας οδηγήσει σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα, αναφορικά με την παρουσία ισχυρών ψυχρών εισβολών σε χρονιές με επεισόδια ΑΣΘ.

 


 

2. Στατιστική συσχέτιση του φαινομένου της ΑΣΘ με ψυχρές εισβολές στη χώρα μας.

Εντοπίστηκαν 31 επεισόδια Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης την 50ετή περίοδο 1970-2019, εκ των οποίων τα 29 ικανοποιούσαν τους ορισμούς Α2, Α5 & Α6. Με βάση τους ορισμούς Α2 & Α6, 20 επεισόδια κατατάχθηκαν ως επεισόδια ισχυρής ΑΣΘ και 9 επεισόδια ως ασθενούς ΑΣΘ. (Συνημμένος Πίνακας 1).

(κλικ στην εικονα για μεγεθυνση)

Ως ψυχρή εισβολή στη χώρα μας ορίσαμε κάθε ψυχρή μεταφορά κατά την οποία η θερμοκρασία στα 850 mb ήταν ίση ή μικρότερη από τους -8 °C στη βόρεια Ελλάδα, στο γεωγρ. πλάτος της Θεσσαλονίκης, και μικρότερη ή ίση των -4 °C στην κεντρική Ελλάδα, στο γεωγραφικό πλάτος της Αθήνας για τουλάχιστον 24 ώρες. Έτσι , γίνεται ένας διαχωρισμός από τις ασθενείς ψυχρές εισβολές που δε θα μπορούσαν να προκαλέσουν χιονοπτώσεις σε εκτεταμένο τμήμα της χώρας. Ως 1η μέρα ψυχρής εισβολής λογίζεται η πρώτη μέρα που παρατηρήθηκαν αυτές οι θερμοκρασίες. Ψυχρή εισβολή χρονικά συσχετιζόμενη με την ΑΣΘ θεωρήσαμε κάθε ψυχρή εισβολή που συνέβη από 15 μέρες πριν την «κεντρική μέρα» της ΑΣΘ έως και 60 μέρες μετά την «κεντρική μέρα».

Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις, την περίοδο 1970-2019 σημειώθηκαν 49 ισχυρές ψυχρές εισβολές στη χώρα μας, χρονικά συσχετιζόμενες με το φαινόμενο της ΑΣΘ. Όπως συνοψίζεται στον Πίνακα 2 των συνημμένων εικόνων, έχει σημειωθεί τουλάχιστον 1 ψυχρή εισβολή που να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια στο 89,66% των χειμώνων με επεισόδιο ΑΣΘ , τουλάχιστον 2 ψυχρές εισβολές στο 51,72% των χειμώνων και τουλάχιστον 3 ψυχρές εισβολές στο 27,59% των χειμώνων. Αντίστοιχη κατανομή παρατίθεται ξεχωριστά για χειμώνες με ισχυρή και ασθενή ΑΣΘ.

(κλικ στην εικονα για μεγεθυνση)

 

Η σχετική πιθανότητα εμφάνισης τουλάχιστον 1 ψυχρής εισβολής σε χειμώνες με ισχυρή ΑΣΘ είναι 1,23% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα εμφάνισης σε χειμώνες με ασθενή ΑΣΘ.
Η σχετική πιθανότητα εμφάνισης τουλάχιστον 2 ψυχρών εισβολών σε χειμώνες με ισχυρή ΑΣΘ είναι 9,99% μικρότερη σε σχέση με αυτήν σε χειμώνες με ασθενή ΑΣΘ, ενώ για τουλάχιστον 3 ψυχρές εισβολές, υπερέχουν πιθανοτικά κατά 11,12% οι χειμώνες με ισχυρή ΑΣΘ.

Αναφορικά με τη χρονική συσχέτιση των ψυχρών εισβολών με την κεντρική μέρα της ΑΣΘ, κατασκευάστηκαν οι κατανομές για την 1η και την 2η ψυχρή εισβολή για όλα τα επεισόδια ΑΣΘ ανεξαρτήτος της έντασης τους και παρατίθενται στις παρακατω εικόνες:

(κλικ στις εικονες για μεγεθυνση)

 

Σχετικά με την 1η ψυχρή εισβολή που συσχετίζεται με επεισόδιο ΑΣΘ, η ενδιάμεση τιμή της 1ης μέρας εμφάνισης της είναι 3,5 μέρες μετά την κεντρική μέρα, ενώ παρατηρούμε ότι 5 στις 26 ψυχρές εισβολές σημειώθηκαν πριν την κεντρική μέρα της ΑΣΘ , ενώ οι περισσότερες ψυχρές εισβολές σημειώθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα -3 έως +3 ημερών από την «κεντρική μέρα» της ΑΣΘ. Έτσι, αυτά τα συμβάντα ψυχρών εισβολών θα μπορούσαν – όχι όλα- να συσχετιστούν με τις τροποσφαιρικές διεργασίες που οδήγησαν στην ΑΣΘ είτε ως προιόν του ίδιου κύματος Rossby που διαδόθηκε προς την στρατόσφαιρα και προκάλεσε τη θέρμανση της είτε ως παράγωγο της μεσημβρινής κυκλοφορίας στην τροπόσφαιρα του β. Ημισφαιρίου, της οποίας κάποιο άλλο κύμα Rossby διαδόθηκε κατακόρυφα προς τα πάνω και προκάλεσε τη θέρμανση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συχνότητα της 1ης ψυχρής εισβολής μειώνεται με τη χρονική υστέρηση από την κεντρική μέρα της ΑΣΘ και τα περισσότερα συμβάντα συγκεντρώνονται στο διάστημα μεταξύ των τελευταίων 7 ημερών πριν και των πρώτων 17 ημερών μετά την ΑΣΘ.

Σχετικά με τη 2η ψυχρή εισβολή, εφόσον υπάρχει, η ενδιάμεση τιμή του χρονικού διαστήματος εμφάνισης της είναι 31 μέρες μετά την «κεντρική μέρα» της ΑΣΘ, δηλαδή 28 μέρες μετά την ενδιάμεση τιμή της 1ης . Όμως, η κατανομή μας δείχνει ότι οι περισσότερες 2ες ψυχρές εισβολές, εφόσον υπήρξαν, σημειώθηκαν είτε μέσα στο 1ο δεκαήμερο μετά την κεντρική μέρα είτε μετά το 3ο δεκαήμερο. Το δείγμα είναι σχετικά μικρό (15 εισβολές) για ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με αυτό των 1ων ψυχρών εισβολών.

Το μικρό δείγμα είναι ο λόγος που δεν κατασκευάστηκε κατανομή για την 3η ψυχρή εισβολή , εφόσον υπήρξε. Μόλις 8 περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε αυτή την κατηγορία , με ενδιάμεση τιμή 42 ημέρες μετά την «κεντρική ημέρα» της ΑΣΘ.

Οι στατιστικές παρατηρήσεις μας ίσως παρουσιάζουν κάποια συμφωνία με την ενδογενή περιοδικότητα των ατμοσφαιρικών κυμάτων , ωστόσο χωρίς πιο ενδελεχή χωροχρονική ανάλυση των συμβάντων ΑΣΘ και των ατμοσφαιρικών διατάξεων σε όλο το βόρειο Ημισφαίριο, κρίνεται σκόπιμο να μην επεκταθούμε σε σχετική διαπίστωση- συμπέρασμα.

 

Συμπερασματικά, από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι σημειώνονται ισχυρές ψυχρές εισβολές στη χώρα μας σχετιζόμενες χρονικά με επεισόδια ΑΣΘ και η υπό συνθήκη πιθανότητα να εμφανιστούν περισσότερες από 2 ψυχρές εισβολές στον ίδιο χειμώνα συσχετιζόμενες με ΑΣΘ, είναι μεγαλύτερη για χειμώνες με ισχυρή ΑΣΘ σε σχέση με χειμώνες με ασθενή ΑΣΘ. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε αντιδιαστολή με το γενικό μοτίβο που προάγουν οι τροποσφαιρικές διεργασίες λόγω ΑΣΘ και οι οποίες , σε περιπτώσεις ισχυρής ΑΣΘ, οδηγούν σε ήπιες , υψηλότερες του κανονικού, θερμοκρασίες στην περιοχή μας. Φυσικά, είναι γνωστό ότι ισχυρές ψυχρές εισβολές έχουν συμβεί πολλάκις σε ήπιους χειμώνες. Σε καθεστώς ταχέως εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής , τα παραπάνω συμπεράσματα κρίνονται ως εξαιρετικά επισφαλή. Μέσα στην 50ετία που αφορά η παρούσα μελέτη, έχει συντελεστεί ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και παρατηρούμε ολοένα και θερμότερους χειμώνες στην περιοχή μας, οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι ως δεδομένο.

 3. Η τρέχουσα κατάσταση (χειμώνας 2020-2021).

Στους μεσοπρόθεσμους προγνωστικούς χάρτες έως και το τέλος του έτους παρατηρούμε ήδη την αποκατάσταση μεσημβρινής κυκλοφορίας στην Ευρωπαική Ήπειρο , με ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων να αναπτύσσεται στην βορειοατλαντική περιοχή και την Γροιλανδία και τις ψυχρές αέριες μάζες να επεκτείνονται από τη Βόρεια Θάλασσα προς τη δυτική και βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, ισχυρό αντικυκλωνικό πεδίο αναπτύσσεται στην κεντρική Σιβηρία , ενώ ο Σιβηρικός λοβός του πολικού στροβίλου βρίσκεται μετατοπισμένος προς την ανατολική Ασία.

Οι παραπάνω διεργασίες αποτυπώνονται και στην πτώση των δεικτών ΑΟ και ΝΑΟ σε ισχυρά αρνητικές τιμές . Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την Στρατόσφαιρα, οι πιο πρόσφατες προγνώσεις 7-10 ημερών του μέσου ζωνικού ανέμου στην ανώτερη Στρατόσφαιρα στα 60 Ν , οι οποίες παρατίθενται στις συνημμένες εικόνες, προμηνύουν την εκδήλωση επεισοδίου ΑΣΘ με «κεντρική μέρα» μεταξύ 3 και 8 Ιανουαρίου ( ανάλογα με το προγνωστικό μοντέλο που θα επιλέξει κανείς να εμπιστευτεί). Ανάλογη κατάσταση προμηνύει και η πρόγνωση της θερμοκρασίας στην ανώτερη Στρατόσφαιρα (10 mb) , όπου στην αντίστοιχη εικόνα έχει σημειωθεί και το πιθανό εύρος της αύξησης της θερμοκρασίας ( έως και 25 oC).

Θεωρείται λοιπόν περίπου βέβαιο ότι μέσα στο 1ο δεκαήμερο του νέου έτους θα έχουμε ΑΣΘ , ωστόσο τα 2 μοντέλα – Ευρωπαικό και GFS- διαφωνούν ακόμα ως προς την ένταση της. Το Ευρωπαικό προβλέπει ισχυρή ΑΣΘ, ενώ το GFS προβλέπει ασθενή με αυξημένες όμως πιθανότητες για ισχυρή.

Στις ημέρες που προηγούνται ή έπονται της κεντρικής μέρας μιας ΑΣΘ, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες είναι αρκετά έντονες , μειώνοντας περισσότερο την προγνωσιμότητα του καιρού σε σχέση με την φυσιολογική κατάσταση. Το μόνο που έχουμε ως δεδομένο προς το παρόν είναι ότι η χώρα μας θα επηρεάζεται από διαδοχικά διαστήματα φθινοπωρινού τύπου ατμοσφαιρικών διαταραχών και ήπιων για την εποχή θερμοκρασιών. Ωστόσο, μετά τις 5 πρώτες ημέρες του Γενάρη, και κυρίως από το 2ο δεκαήμερο του μήνα και έπειτα, η τάση αυτή ενδέχεται να αλλάξει προς άγνωστη κατεύθυνση.

 

Γιώργος Πολίτης, Citizen Weather Lab – Gr

 

 

Μην ξεχνάτε να πατήσετε Like και να ενημερώνεστε απο την σελίδα μας στο Facebook ΕΔΩ ενώ στο κανάλι μας στο Youtube ΕΔΩ θα ανεβαίνουν όλα τα καιρικά βίντεο.
Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Font Resize
Contrast